Nhảy đến nội dung
x

Xuất bản/phát hành

Mô tả

Trung tâm thông tin khoa học và nghiên cứu, Đại học Tôn Đức Thắng, liên kết với các nhà xuất bản trong và ngoài nước thực hiện các dự án xuất bản tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và học tập của cộng đồng học thuật Đại học Tôn Đức Thắng và toàn xã hội.