Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

1. Mục tiêu thành lập

Cung cấp tất cả các dịch vụ thông tin học thuật và hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu (trên cơ sở nguồn lực và điều kiện hiện có trong từng giai đoạn phát triển cũng như những yêu cầu của Đại học Tôn Đức Thắng - TDTU) nhằm bảo đảm hoạt động khoa học - công nghệ nói riêng và hoạt động học thuật của TDTU nói chung luôn sáng tạo, đổi mới để phát triển bền vững trong dài hạn.

2. Mục đích hoạt động

- Minh chứng cho sự đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của TDTU;

- Kích thích, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của TDTU, nâng cao hơn nữa năng suất xuất bản khoa học;

- Khẳng định năng lực của TDTU trong việc cung cấp các dịch vụ thông tin khoa học cho xã hội, tăng cường sự hiện diện và nâng cao vị thế của TDTU tại Việt Nam và quốc tế;

- Tạo thêm nguồn thu cho ngân sách hoạt động của Nhà trường.

3. Chức năng

Trung tâm thông tin học thuật và nghiên cứu (Research & Academic Information Center - RAIC) cung cấp các dịch vụ về thu thập, tích lũy, tiếp cận, đánh giá, xử lý, xây dựng cơ sở dữ liệu, khai thác và phổ biến,… thông tin học thuật, thông tin nghiên cứu chất lượng cao cho cộng đồng học thuật của Trường đại học Tôn Đức Thắng.