Nhảy đến nội dung
x

Cung cấp thông tin theo yêu cầu

Mô tả:

Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu là việc phân tích và cung cấp thông tin với nội dung và hình thức được xác định từ trước, phù hợp với nhu cầu và mục đích của người sử dụng. Sản phẩm của dịch vụ này có thể là danh mục các tài liệu liên quan đến vấn đề/lĩnh vực mà người sử dụng quan tâm (có thể có hoặc không tóm tắt của từng tài liệu); cung cấp tài liệu gốc; bản sao một phần hoặc toàn bộ tài liệu gốc; các chỉ dẫn và địa chỉ truy cập đến nguồn tin.

Cách thức phân phối: dạng in hoặc dạng điện tử

Phí dịch vụ: (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

- Cung cấp danh mục tài liệu tham khảo theo đề tài nghiên cứu (không yêu cầu thuộc cơ sở dữ liệu cụ thể nào): 20,000 VNĐ/01 biểu ghi, có đính kèm nội dung tóm tắt đối với bài báo khoa học theo ngôn ngữ công bố của bài báo.

- Cung cấp danh mục tài liệu tham khảo theo đề tài nghiên cứu (có yêu cầu thuộc cơ sở dữ liệu cụ thể): 50,000 VNĐ/01 biểu ghi, có đính kèm nội dung tóm tắt đối với bài báo khoa học theo ngôn ngữ công bố của bài báo.

- Cung cấp toàn văn bài báo khoa học theo yêu cầu cụ thể: 20,000 VNĐ/01 biểu ghi

 

Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ:

Liên hệ với chúng tôi qua Email: raic@tdtu.edu.vn hoặc gọi đến số điện thoại (028) 37 755 057 - Nhấn phím 4, để được tư vấn và hỗ trợ