Nhảy đến nội dung
x

Cơ sở dữ liệu

Các loại tài liệu điện tử hiện có tại Thư viện bao gồm:

  1. Web Of Science (ISI)
  2. Scopus
  3. ScienceDirect
  4. PROQUEST CENTRAL
  5. STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam
  6. CSDL Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam
  7. Bộ sưu tập sách điện tử IG Publishing
  8. CaseLaw
  9. MathSciNet
  10. Thư Viện Pháp Luật Pro X