Nhảy đến nội dung
x

Trích dẫn và quản lý tham khảo

Mô tả:

Trong các hoạt động công bố khoa học, hoạt động trích dẫn khoa học là yêu cầu bắt buộc của các nhà xuất bản, các tạp chí hoặc các trường/viện đào tạo. Trích dẫn khoa học cũng thể hiện tính minh bạch và đạo đức của nhà nghiên cứu. Trích dẫn cho phép nhà khoa học diễn giải cơ sở để từ đó đề xuất ý tưởng, cung cấp nguồn gốc của phương pháp sử dụng trong nghiên cứu, cách thức tiến hành nghiên cứu, cuối cùng là đánh giá, bình luận và thiết lập được mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu với những kết quả khác đã công bố trước đó. Việc trích dẫn đòi hỏi phải chính xác với phong cách trích dẫn được yêu cầu, liên quan đến vị trí và sự phân cách giữa những dữ liệu mô tả tài liệu tham khảo. Mỗi nơi tiếp nhận sản phẩm nghiên cứu khoa học sẽ có yêu cầu cụ thể về phong cách trích dẫn.

Dịch vụ hỗ trợ trích dẫn và quản lý tham khảo giúp cho nhà nghiên cứu đảm bảo được tính chính xác đối với Danh mục tài liệu tham khảo trong báo cáo kết quả nghiên cứu của mình, bao gồm sự chính xác về thông tin mô tả và chính xác về phong cách hiển thị của tài liệu và danh mục tài liệu tham khảo theo các phong cách trích dẫn được xác định trước đó.

 

Phí dịch vụ: (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

- Tạo danh mục tài liệu tham khảo theo yêu cầu của nhà xuất bản/tạp chí cụ thể: 25,000 VNĐ/01 tài liệu

- Kiểm tra, chỉnh sửa và biên tập lại danh mục tài liệu tham khảo theo yêu cầu của nhà xuất bản/tạp chí cụ thể: 20,000 VNĐ/01 tài liệu

 

Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ:

Liên hệ với chúng tôi qua Email: raic@tdtu.edu.vn hoặc gọi đến số điện thoại (028) 37 755 057 - Nhấn phím 4, để được tư vấn và hỗ trợ